Navigace

Obsah

Projekt "Stezka podél silnice I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka"

Typ: ostatní
Informace o chystaném projektu stezky a vjezdového ostrůvku

logo

Projekt:

Stezka podél silnice I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka

 

Již několik let se zastupitelstvo obce zabývá přípravou projektu na vybudování stezky pro pěší a cyklisty, jako zdravé alternativy k motorové dopravě. Ta umožní  občanům obce Bukovka bezpečný a zdravý způsob pěší a cyklistické dopravy jak v rámci obce, tak i do obce Rohovládova Bělá, kam mnozí dojíždějí k lékaři, do mateřské a základní školy, ale také za nákupy  a na hřbitov.  Projekt výstavbou podpoří infrastrukturu pro nemotorovou dopravu navazující na nadregionální sít cyklotras. Bezbariérové vedení stezky umožní pohyb osobám se sníženou mobilitou.

Že je intenzita dopravy v obci Bukovka a mezi uvedenými obcemi značná, dokládají i měření intenzity dopravy na silnici I/36, kdy výsledky uvádějí přes 6 000 aut denně. Zvláště kamionová doprava zatěžuje naše obce nejvíce. Abychom občanům částečně ulevili, zvolili jsme možnost připravit projektovou dokumentaci také na vjezdový zpomalovací ostrůvek, který má zároveň sloužit jako místo pro přecházení pěších a cyklistů.

Předmětem návrhu stavby je primárně novostavba stezky pro cyklisty a pěší v obci Bukovka a dále pak po hranici k.ú. Bukovka v celkové délce 1060 m, dále pak dělící ostrůvek na vjezdu do Bukovky ve směru od obce Rohovládova Bělá, úprava a doplnění vybavení autobusové zastávky veřejné hromadné dopravy v obci ve směru Rohovládova Bělá, nový propojují chodník, návrh dopravního značení, veřejné osvětlení HDP, osvětlení stezky pro cyklisty a pěší, posun stožáru pro přisvětlení přechodu pro chodce a vegetační úpravy.

Většina trasy je vedena po obecních pozemcích a na pozemku ŘSD. Pro trasu mezi obcemi bude nutné vykoupit ornou půdu. Díky vstřícnému přístupu všech majitelů dotčených pozemků však máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní a stavbě by nemělo nic bránit.

Na propojení obcí spolupracujeme s obcí Rohovládova Bělá. Každá obec vybuduje příslušnou část komunikace na svém katastru a na své náklady.

Výše nákladů na vybodování uvedené stezky a vjezdového ostrůvku přesahuje finanční možnosti obce a tak musí být z větší části pokryta dotací. Nejedná se pouze o náklady na vlastní stezku a ostrůvek, ale stavba vyvolává další výdaje (přeložky kabelů, dešťových svodů, vjezdy, nasvětlení vjezdového ostrůvku a osvětlení stezky, atp.). Navíc nejsou všechny tyto položky dle pravidel dotace uznatelné, takže se musí uhradit z vlastních zdrojů.

V současné době probíhá stavební řízení a zároveň se připravuje žádost o dotaci z následujících dotačních titulů. Stavby stezky podél silnice I/36 uvnitř obce (úsek od hospody po vjezdový ostrůvek, 700 m) z dotačního titulu IROP prostřednictvím MAS Bohdanečsko a stavba vjezdového ostrůvku se Státního fondu dopravní infrastruktury.

V případě přiznání dotací ze SFDI je v plánu stavba vjezdového ostrůvku v příštím roce. V případě dotací z  MAS Bohdanečsko bude stavba realizována pravděpodobně v roce 2020, aby byla zajištěna koordinace projektu s plánovanou přeložkou el. vedení do země firmou ČEZ. Úsek stezky propojující obec Bukovka s obcí Rohovládova Bělá bude realizován až bude obci R. Bělá schválena změna územního plánu a projektová dokumentace bude mít platné stavební povolení. V ideálním případě je nejbližší možný termín realizace v roce 2020.

Projekty úseků stavby ve fázi příprav byly s občany diskutovány na veřejných zasedáních obou zastupitelstev a s již konkrétním projektem pro územní řízení se pak mohli zájemci blíže seznámit na úřední desce.

Po dopracování „Studií proveditelnosti stavby“ a podání žádosti o dotace nezbude, než čekat na výsledky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková

starostka obce Bukovka

 

situace stavby

 

logo

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 12. 10. 2018
Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 16:37
Autor: Správce Webu